Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wybory do PE

 1. Parlament Europejski to jedyna instytucja Unii Europejskiej o charakterze przedstawicielskim, której skład wybierają obywatele Unii i która reprezentuje ich interesy. To bardzo ważne by pamiętać o tym, że Parlament działa w Naszej sprawie.
  • Parlament Europejski jest organem jednoizbowym. W przeciwieństwie do polskiego parlamentu gdzie mamy sejm i senat

  • Jego kadencja trwa 5 lat, co 5 lat w całej Europie w tym samym czasie odbywają się wybory do Parlamentu Europejskiego.
  • W skład Parlamentu wchodzą przedstawiciele obywateli Unii wybierani w bezpośrednich, wolnych, powszechnych i tajnych
  • Posłowie są niezależni w wykonywaniu mandatu, nie mogą prosić o instrukcje rządów państw członkowskich, ani takich instrukcji wykonywać, na żadnego posła nie można nałożyć obowiązku głosowania w określony sposób.
  • Nie można łączyć funkcji posła Parlamentu Europejskiego i parlamentu krajowego.
  • Liczba posłów w Parlamencie w nadchodzącej kadencji wynosi 751, w tym 51 osób będzie pochodzić z Polski. Czy to dużo i od czego to zależy? Zależy to od liczby mieszkańców mieszkającym w danym kraju członkowskim. Liczba posłów jest proporcjonalna do tej liczby. Im więcej mieszkańców tym więcej mandatów w europarlamencie. Najwięcej mają Niemcy 96, jednym z państw które mają najmniej jest Malta 6 mandatów. Jak na tym tle wypada Polska? Bardzo dobrze. Jesteśmy 6 państwem do co wielkości liczby ludności w UE.
  • Siedziba mieści się w Strasburgu, położonym na granicy francusko-niemieckiej. Lokalizacja ta symbolizuje pojednanie obydwu krajów po dwóch wojnach światowych. Parlament ma swoje biura w Luksemburgu gdzie pracuje jego sekretariat i w Brukseli gdzie pracują komisje parlamentarne. Obrazek siedziby głównej w Strasburgu na pewno państwo widzieli go już w wiadomościach.
  • Stale, od pierwszych wyborów parlamentarnych w 1979 roku obserwujemy rosnącą role parlamentu europejskiego. Każdy kolejny traktat zwiększa jego kompetencje. Jego rola w Unii Europejskiej rośnie, tym samym rośnie rola obywateli.
  • Debaty parlamentu są prowadzone we wszystkich 24 językach urzędowych unii, co odzwierciedla przywiązanie do koncepcji zróżnicowanej i wielokulturowej Unii zgodnie z hasłem: zjednoczeni w różnorodności.
 1. Kto może kandydować w wyborach do Parlamentu? Europosłem może zostać osoba mająca 21 lat , niekarana i nie ubezwłasnowolniona. Listy wyborcze oprócz partii politycznych mogą tworzyć koalicje małych partii, które same nie przekroczyły by progu wyborczego oraz wyborcy w przypadku posłów niezrzeszonych. By zarejestrować listę wyborczą trzeba mieć co najmniej 5 tysięcy podpisów pod listą poparcia. Pamiętajmy, że jeśli podpisaliśmy się pod jakąś listą poparcia w czasie zbierania podpisów nie musimy głosować na te partie lub na tego kandydata w wyborach. Złożenie podpisu pod lista jest niezobowiązujące.
 2. Kto może iść do urn? Głosować w wyborach może każdy obywatel, który ukończył 18 rok życia, nie został pozbawiony praw publicznych lub ubezwłasnowolniony.
 3. Posłowie łączą się w grupy polityczne na podstawie podobieństwa poglądów politycznych. Obecnie w Parlamencie mamy 7 grup politycznych:
  • Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) (PO/PSL)
  • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
  • Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
  • Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
  • Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (PIS)
  • Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
  • Europa Wolności i Demokracji
 1. Grupy polityczne należy odróżnić od partii politycznej na poziomie europejskim. Grupy polityczne działają w Parlamencie Europejskim. Natomiast partie przyczyniają się do kształtowania europejskiej świadomości politycznej i wyrażania woli obywateli Unii. Partią polityczną jest stowarzyszenie obywateli, które ma cele polityczne i które jest uznane lub ustanowione zgodnie z porządkiem prawnym w przynajmniej jednym z państw członkowskich. Partia polityczna musi mieć osobowość prawną w państwie członkowskim, w którym ma siedzibę, musi być reprezentowana w co najmniej ¼ państw członkowskich przez członków Parlamentu Europejskiego bądź w parlamentach narodowych bądź regionalnych. Musi przestrzegać zasad na których opiera się UE oraz uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego to znaczy przedstawić listę wyborczą lub wyrazić taki zamiar.
 2. Kolorowe tygodnie pracy Parlamentu: różowy, czerwony, niebieski, turkusowy.
  • Tydzień różowy:  w takich tygodniach posłowie pracują w komisjach parlamentarnych.  Parlament Europejski ma 20 stałych komisji plenarnych specjalizujących się w konkretnych dziedzinach np. środowisko naturalne, transport, przemysł, budżet.  Skład Komisji odzwierciedla różne opcje polityczne. Ich zadaniem jest przygotowanie prac posiedzeń plenarnych. Podczas posiedzeń Komisji posłowie przystępują do pierwszych dyskusji i głosowań nad sprawozdaniami wyrażającymi ich opinie na temat proponowanych aktów prawnych.
  • Tydzień czerwony to czas posiedzeń plenarnych. Podczas posiedzeń plenarnych gromadzą się wszyscy posłowie. Przyjęte w komisjach sprawozdania są ponownie dyskutowane po czym następuje wniesienie poprawek i przyjęcie ostatecznego tekstu, odzwierciedlającego oficjalne stanowisko Parlamentu Europejskiego.
  • Tydzień niebieski to czas dla grup politycznych, są to tzw. tygodnie polityczne, podczas których każda grupa uzgadnia i formułuje stanowiska wobec poszczególnych zagadnień wpisanych do porządku dziennego, których będzie następnie bronić przed zgromadzeniem parlamentarnym.
  • Tydzień turkusowy to czas, który posłowie spędzają w swoim środowisku lokalnym, mają czas na spotkania ze swoimi wyborcami.
 1. Parlament europejski pracuje dla Państwa. Dlaczego? Ponieważ ma władze ustawodawczą tzn. uchwala akty prawne wiążące, których treść muszą respektować nie tylko władze państw członkowskich, ale także wszyscy obywatele. Obowiązuje zasada pierwszeństwa prawa UE i w przypadku polskiego aktu prawnego, którego tekst byłby sporny z aktem prawa UE stosuje się przepisy unijne. Sądy muszą wydawać wyroki zgodne z prawem Unii, a polski Parlament nie może przyjmować aktów prawnych które są z nim sprzeczne. Parlament Europejski omawia i przyjmuje akty prawne razem z Radą Unii Europejskiej. Na zasadzie procedury współdecyzji. Co to znaczy? Że w większości przypadków powstanie nowego aktu prawnego w Unii Europejskiej jest wynikiem uzgodnienia jego treści przez Parlament i Radę.

 

Przykład aktu prawnego, który dotyczy Nas wszystkich? Roaming. Coraz więcej Polaków podróżuje. Ponadto dzięki rynkowi wewnętrznemu możemy pracować oraz świadczyć usługi za granicą. Podróżowanie, pracowanie, studiowanie za granica będzie jeszcze łatwiejsze i przyjemniejsze. Parlament Europejski przegłosował ostatnio poprawkę, która znosi opłaty roamingowe naliczane przy wykonywaniu połączeń telefonicznych, wysyłaniu wiadomości tekstowych oraz używaniu mobilnego Internetu, za granicą, na terenie Unii Europejskiej, od 15 grudnia 2015 roku. To znaczy, że będziemy płacić za rozmowy z danego państwa członkowskiego jak obywatele tego kraju.

Posłowie Parlamentu Europejskiego w ostatnich latach:

  • przyczynili się do uproszczenia zasad dotyczących wzajemnego uznawania dyplomów i kwalifikacji zawodowych przez państwa członkowskie. Dzięki temu praca za granicą jest jeszcze łatwiejsza. Pracodawcy mają obowiązek respektowania naszych dyplomów i kwalifikacji, choć mogą prosić nas o pokazanie swoich umiejętności, nie ma już dyskryminacji. Wykonywanie swojego zawodu jest obecnie dużo łatwiejsze niż w przeszłości.
  • uczestniczyli w opracowaniu surowszych norm dotyczących bezpieczeństwa i etykietowania produktów, co pozwala dużo łatwiej rozeznać się w licznych produktach pochodzących z całej Europy zwłaszcza teraz gdy mamy rynek wewnętrzny. Obecnie każdy może świadomie wybrać odpowiednie produkty żywnościowe i zdecydować np. czy chce kupić produkty modyfikowane genetyczne. Jest obowiązek informowania konsumentów, że dany produkt jest modyfikowany genetycznie.
  • ograniczenia skutków globalnego ocieplenia klimatu poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych przez samochody, przemysł i elektrociepłownie.  Propagując rozwiązania proekologiczne np. odnawialne źródła energii.

Kiedy Parlament uzna, że projekt aktu prawnego jest zły i że nie można go poprawić, ma prawo odrzucić go w całości! Jeśli Parlament uzna np. że jego priorytety nie zostały uwzględnione w dostateczny sposób.

Posłowie mają prawo pośredniej inicjatywy ustawodawczej, które pozwala im występować do Komisji Europejskiej z wnioskiem o przedstawienie propozycji legislacyjnych. Przykład: W związku z możliwością pracy za granicą wielu z nas posiada rodzina która mieszka w innym państwie członkowskim, Parlament Europejski wystąpił do Komisji Europejskiej z prośbą o przedstawienie propozycji aktu mającego uregulować i usprawnić procedurę dziedziczenia spadku przez obywatela jednego państwa w innym państwie UE.

Akty prawne mają przede wszystkim ułatwić życie wszystkim obywatelom Unii Europejskiej oraz sprzyjać równości szans, praw i obowiązków Europejczyków. Wybierając co 5 lat posłów do Parlamentu Europejskiego obywatele uczestniczą w tworzeniu aktów prawnych, które bezpośrednio ich dotyczą.

 1. Nowe autostrady, czyste plaże, badania nad nowymi lekarstwami, studia za granicą – wszyscy bezpośrednio lub pośrednio korzystamy z projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Kto decyduje o zakresie programów i działań jakie mają być finansowane na szczeblu europejskim? Odpowiedź: Parlament Europejski w porozumieniu z rządami państw członkowskich.
 2. Co rok posłowie do Parlamentu Europejskiego prowadzą na podstawie wniosku Komisji Europejskiej wielomiesięczne negocjacje z Radą aby określić wielkość przychodów i wydatków Unii Europejskiej na kolejny rok. Parlament ma prawo odrzucić budżet i zażądać nowego projektu, jeśli jest zdania, że jego priorytety nie zostały uwzględnione w dostateczny sposób. Duża część unijnych pieniędzy przeznaczona jest na zwiększenie wzrostu gospodarczego i zmniejszenie różnic między regionami Europy. Jednak dzięki poparciu Parlamentu Europejskiego znaczenia nabierają takie dziedziny jak np. ochrona środowiska. Parlament za pomocą Europejskiego Trybunału Obrachunkowego sprawuje stały nadzór nad właściwym zarządzaniem budżetem i czuwa nad zwalczaniem ewentualnych nadużyć.
 3. Na straży swobód i demokracji. Parlament jako jedyna instytucja Unii Europejskiej wyłaniana w wyborach, traktuje bardzo poważnie swoją rolę strażnika swobód i demokracji. Parlament jest szczególnie wyczulony na przestrzeganie zasady tolerancji zwalcza wszelkie przejawy dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne lub społeczne, język, przekonania. Występuje przeciwko rasizmowi i ksenofobii oraz bezustannie przypomina o konieczności przestrzegania europejskich norm dotyczących równości szans kobiet i mężczyzn. PE jest w wielu przypadkach inicjatorem działań na rzecz zwalczania wszelkich rodzajów przemocy. W tym roku w biurach informacyjnych odbył się cykl debat dotyczących przemocy wobec kobiet. Działał także na rzecz utworzenia Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn.
 4. Każdy obywatel Unii lub każdy kto mieszka w państwie członkowskim UE, ma prawo złożyć do Parlamentu Europejskiego petycję odnoszącą się do dowolnego zagadnienia, które mieści się w ramach działania Unii Europejskiej i bezpośrednio jej dotyczy. W jakich obszarach Unia Europejska ma kompetencje wyłączne np. w dziedzinie ochrony konkurencji, polityki handlowej, unii celnej czy polityki pieniężnej w państwach gdzie jest euro.
 5. Kontrolowanie prac Komisji Europejskiej. Jest najważniejszym działaniem w funkcji kontrolnej PE. Komisja jest jedyną władzą wykonawczą w UE i:
  • Nikt nie może zostać przewodniczącym Komisji Europejskiej bez zgody Parlamentu Europejskiego.
  • Posłowie prowadzą przesłuchania kandydatów na komisarzy, sprawdzają ich kompetencje. Prowadzą rozmowy kwalifikacyjne.
  • Przesłuchują też Wysokiego Przedstawiciela ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Odpowiedzialny za politykę zagraniczna i bezpieczeństwa UE.
  • Parlament zatwierdza Komisję w całości, udzielając jej wotum zaufania.
  • Może zmusić całą Komisję do złożenia rezygnacji uchwalając wotum nieufności.
 1. Parlament wybiera Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, którego zadaniem jest badanie przypadków „złych praktyk administracyjnych” w instytucjach UE, zgłoszonych przez obywateli i przedsiębiorstwa w celu rozstrzygnięcia powstałych sporów. Rzecznik Praw Obywatelskich odpowiada na skargi obywateli, przedsiębiorstw i organizacji z UE, pomagając w ujawnianiu przypadków „niewłaściwego administrowania”, w których instytucje, organy, urzędy lub agencje UE naruszają prawo, nie przestrzegają zasad dobrej administracji lub łamią prawa człowieka. Na przykład: niesprawiedliwość, dyskryminacja nadużywanie władzy, brak lub odmowa udzielenia informacji, nieuzasadniona opieszałość, nieprawidłowe procedury.
 2. Parlament Europejski nawiązuje i utrzymuje bliskie stosunki z parlamentami narodowymi państw członkowskich.
 3. Unia Europejska nie może przyjąć nowych państw członkowskich bez zgody Parlamentu Europejskiego.
 4. PE musi wyrazić zgodę na większość umów zawieranych przez Unię i bierze udział w określeniu unijnej polityki rozwoju oraz polityki dotyczącej pomocy humanitarnej.
 5. PE wysyła obserwatorów do wszystkich zakątków świata by czuwali nad prawidłowym przebiegiem wyborów.
 6. Posłowie dbają także o to by umowy gospodarcze i handlowe podpisywane przez UE z państwami trzecimi respektowały prawa człowieka. Dla PE nie liczy się tylko zysk płynący z kontaktów handlowych ale liczą się też ludzie.
 7. Każdego roku przyznają Nagrodę Sacharowa osobom walczącym o wolność przekonań. Malala Yousafzai otrzymała ją w ubiegłym roku, nastolatka, pakistańska aktywistka, działająca na rzecz dostępu do edukacji oraz praw kobiet.
 8. Parlament Europejski blisko Ciebie. Każdy może jednak śledzić jego działalność bez wychodzenia z domu.
  • Strona internetowa dostępna w każdym języku urzędowym ue, gdzie znajdzie wiele ciekawych informacji o Parlamencie.  Np. można tu znaleźć informacje o ostatnich pracach parlamentu, śledzić na żywo debaty, lepiej poznać posłów do Parlamentu
  • EuroparlTV – telewizja internetowa PE, można tu śledzi bieżące wydarzenia parlamentarne, zapoznać się z pracą posłów. Telewizja proponuje 4 kanały przeznaczone dla różnych odbiorców od młodzieży w wieku szkolnym poprzez obywateli interesujących się polityką europejską, do różnych grup zawodów.
  • Parlament Europejski ma oczywiście swój własny adres mailowy, dzięki któremu każdy może wysłać pytania, zwrócić się z prośbą o informacje lub zgłosić propozycje dotyczące UE.
  • Zwiedzanie Parlamentu. Mają Państwo możliwość – podobnie jak blisko 300 tys. Innych osób rocznie – samodzielnie lub w grupie odwiedzić miejsca pracy Parlamentu i obserwować posiedzenia plenarne oraz osobiście spotkać się z posłami. Wystarczy skontaktować się z Działem Wizyt i Seminariów, który przez cały rok organizuje wycieczki we wszystkich językach urzędowych UE.
  • We wszystkich stolicach i niektórych dużych miastach Unii znajdują się biura informacyjne PE. U Polsce w Warszawie i we Wrocławiu. Ich celem jest ułatwienie bezpośrednich kontaktów między obywatelami a reprezentującą ich instytucją. Te biura prowadzą kampanie informacyjne dotyczące różnych zagadnień europejskich, organizują seminaria, konferencje itd. Np. Biuro we Wrocławiu.
  • Euroscola. Parlament Europejski zaprasza szkoły, nauczycieli i uczniów do udziału w programie Euroscola, który daje uczniom możliwość spędzenia jednego dnia w Strasburgu w roli posła do PE! Młodzież bierze udział w symulowanej sesji plenarnej "prawdziwego" Parlamentu Europejskiego, pracuje w "komisjach", głosuje nad "rezolucjami" i cały czas posługuje się językiem obcym, kontaktując się przy tym z rówieśnikami z całej Europy. 16 kwietnia skończyła się kolejna edycja konkursu.

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO.

 • 25 maja wybieramy 51 posłów w bezpośrednich, wolnych, tajnych i powszechnych wyborach.
 • Polska w wyborach do Parlamentu Europejskiego podzielona jest na 13 okręgów.
  • Okręg nr 1 województwo pomorskie
  • Okręg nr 2 województwo kujawsko-pomorskie
  • Okręg nr 3 województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie
  • Okręg nr 4 Warszawa z 8 powiatami województwa mazowieckiego
  • Okręg nr 5 4 miasta na prawach powiatu i 29 powiatów województwa mazowieckiego
  • Okręg nr 6 województwo łódzkie
  • Okręg nr 7 województwo wielkopolskie
  • Okręg nr 8 województwo lubelskie
  • Okręg nr 9 województwo podkarpackie
  • Okręg nr 10 województwo małopolskie i świętokrzyskie
  • Okręg nr 11 województwo śląskie
  • Okręg nr 12 województwo dolnośląskie i opolskie
  • Okręg nr 13 województwo lubuskie i zachodniopomorskie

Głosujemy tylko na jedną listę wyborczą i na tej liście wybieramy jednego kandydata. W podziale mandatów uwzględnia się wyłącznie listy kandydatów tych komitetów wyborczych, które otrzymały co najmniej 5 % ważnych głosów w skali kraju. Mandaty przypadające danemu komitetowi w skali kraju są dzielone pomiędzy jego listy okręgowe.

 

Newsletter

Proszę podać adres e-mail.
Niepoprawny adres e-mail.
Taki adres już istnieje.
Adres został dodany.
Zapisz się

 

 


 Znajdź nas na:

  yttwitterfb

europedirect-infolinia

 ke-polska

pe-bi

eu 2018at

eu

eyoc

europa2020

eutube

kacikdladzieci

eu-bookshop

gk

 

 

 

Ostatnia modyfikacja 18-12-2018.