Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Priorytety Komisji Europejskiej

Jean-Claud Juncker objął funkcję przewodniczącego Komisji Europejskiej z dniem 1 listopada 2014 roku. Wyznaczył przy tym dziesięć priorytetów – obszarów, które jego zdaniem są kluczowe dla funkcjonowania Unii Europejskiej i które wymagają natychmiastowej uwagi.

 

 1. Pobudzenie zatrudnienia, wzrostu i inwestycji. W ramach tego priorytetu nastąpi uruchomienie inwestycji wartych minimum 315 mld euro bez zaciągania nowych zobowiązań. Dostęp do unijnych pieniędzy uzyskają kolejne małe i średnie przedsiębiorstwa od Lizbony po Helsinki. Pobudzenie zatrudnienia, wzrostu i inwestycji będzie również realizowane przez pomoc dla inwestorów przy pomocy portalu projektów inwestycyjnych oraz przyspieszone wdrożenie programu Gwarancje dla młodzieży (praca, staż, przyuczenie do zawodu dla nawet 650 tysięcy młodych).

 1. Jednolity rynek cyfrowy. Jego realizacja może przynieść gospodarce państw UE nawet 415 mld zysku rocznie i setki tysięcy nowych miejsc pracy. Jak osiągnąć jednolity rynek cyfrowy? Poprzez zapewnienie lepszego dostępu do towarów i usług z całej Europy, zarówno konsumentom jak i producentom oraz zwiększenie cyfryzacji społeczeństwa i gospodarki (kompatybilność wszystkich urządzeń i poprzez nie – dostęp do potrzebnych usług online od szkół przez szpitale po dostawy gazu). Jakie działania podjęła Unia, by zbudować jednolity rynek cyfrowy? Dwa przykłady, które bezpośrednio wpływają na życie każdego z nas. Po pierwsze, od czerwca 2017 na zawsze znikną opłaty roamingowe. Po drugie, ułatwienie dostępu obywateli informacji o sobie – np. możliwość przeniesienia danych osobowych podczas zmiany adresu e-mail, czy możliwość trwałego usunięcia śladów swojej obecności
  z mediów społecznościowych.

 1. Stabilna unia energetyczna z perspektywiczną polityką w kwestii zmiany klimatu. Celem jest ograniczenie emisji oraz zwiększenie bezpieczeństwa, trwałości i niezawodności systemów energetycznych. W jaki sposób Unia Europejska chce zbudować unię energetyczną między państwami członkowskimi? Przykładowe działania to choćby wzmocnienie połączeń z Półwyspem Iberyjskim, zakończenie izolacji maltańskiej sieci energetycznej (położenie kabla, który zmniejszy częstotliwość przerw w dostawie energii) czy zbliżenie sieci energetycznej państw bałtyckich do rynków europejskich i w ten sposób zwiększenie ich bezpieczeństwa energetycznego. Dalsze sposoby realizacji celu? Po pierwsze UE chce zachęcać konsumentów do korzystania z nowych technologii w celu zmniejszenia rachunków. Po drugie, zwiększać udział źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym. Już teraz „zielona energia” zaspokaja potrzeby 78mln Europejczyków. Po trzecie, UE dąży do obniżenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 40% do 2030 roku.

 1. Pogłębiony i bardziej sprawiedliwy rynek wewnętrzny oparty na wzmocnionej bazie przemysłowej. Realizacja tego celu ma polegać na usprawnieniu rynku wewnętrznego w dziedzinie opodatkowania, finansów, towarów i usług. Jakie sposoby na usprawnienie rynku wewnętrznego widzi Komisja Europejska? Możemy wymienić takie metody jak: wydajne i sprawiedliwe opodatkowanie przedsiębiorstw (płacenie podatków w kraju, w którym wypracowują zyski), ustalenie warunków nowego podatku od transakcji finansowych, czy unia rynków kapitałowych, która ułatwi zarówno małym jak i dużym przedsiębiorstwom znalezienie finansowania niezbędnego do poszerzania działalności, pobudzi też inwestycje transgraniczne i inwestycje w infrastrukturę. W ramach pogłębienia i sprawiedliwości na rynku wewnętrznym, opracowana zostanie nowa strategia, która ma ułatwić transgraniczną działalność biznesową. Komisja przedstawi ponadto pakiet dotyczący mobilności pracowników oraz usprawni Europejski Portal Mobilności Zawodowej (EURES).

 1. Pogłębiona i bardziej sprawiedliwa unia gospodarcza i walutowa. O co chodzi? Komisja Europejska wzmaga dążenia do dokończenia procesu tworzenia unii gospodarczej i walutowej w Europie. W jaki sposób ma przebiegać dokończenie procesu dokończenia budowy unii gospodarczej i walutowej według Komisji Europejskiej? Po pierwsze, nadanie wiążącego charakteru kryteriom konwergencji (gospodarcze i ekonomiczne kryteria, które państwo musi spełnić, by przystąpić do unii gospodarczej i walutowej). Po drugie, stworzenie Europejskiego Systemu Gwarancji i Reasekuracji Depozytów. Po trzecie, ujednolicenie przepisów w zakresie zatrudnienia i spraw socjalnych. Komisja Europejska chce odbudowy stabilności finansowej Grecji. Ponadto, jak najszybciej udostępnione ma być 35 mld euro na inwestycje w ludzi i przedsiębiorstwa i wprowadzenie nowego programu wsparcia monitorowanego przez Unię. Ostatnim ze sposobów jest ustanowienie Służby ds. Wspierania Reform Strukturalnych, która wspierać będzie państwa członkowskie przy wdrażaniu zmian mających na celu pobudzenie wzrostu gospodarczego.

 1. Rozsądna i wyważona umowa o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi. Jaki jest cel TTIP (transatlantyckie partnerstwo handlowo-inwestycyjne)? Umowa zakłada ożywienie gospodarki i tworzenie miejsc pracy a także wymierne korzyści dla konsumentów i przedsiębiorców. Jak realizować szósty z priorytetów? Istnieją dwa zestawy działań, jedne dotyczą bezpośrednio TTIP, drugie w ogólny sposób reformują otoczenie biznesowe w UE. Wśród pierwszych możemy wymienić na przykład: podanie do wiadomości publicznej najważniejszych dokumentów związanych z TTIP oraz utworzenie niezależnej grupy doradczej ds. transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego. Komisja Europejska ma zamiar utworzyć zreformowany system ochrony inwestycji oraz stały międzynarodowy trybunał ds. inwestycji, który działać ma w podobny sposób jak tradycyjne sądy.

 1. Obszar sprawiedliwości i przestrzegania praw podstawowych, którego podstawą jest wzajemne zaufanie. Przewodniczący Juncker stwierdził: „Zamierzam wykorzystać prerogatywy Komisji do podtrzymywania, w zakresie przydzielonych nam uprawnień, naszych wspólnych wartości, rządów prawa i praw podstawowych, zapewniając przy tym należyte poszanowanie różnorodnych tradycji konstytucyjnych i kulturowych 28 państw członkowskich”.Jak osiągnąć zamierzony cel, jakim jest zwalczanie terroryzmu, przestępczości zorganizowanej i cyberprzestępczości? UE chce zwiększenia nacisku na wymianę informacji oraz zintensyfikowaną współpracę policyjną i sądową. Ponadto, Komisja planuje usprawnienie SIS (System Informacyjny Schengen), co pozwoli organom krajowym na wymianę informacji o osobach, które wstąpiły w szeregi ugrupowań terrorystycznych poza granicami Europy. Jak jeszcze Komisja Europejska chce realizować priorytet siódmy? Do skutku mają dojść reformy istniejących agencji (takich jak Europol i Eurojust), reforma unijnych przepisów o ochronie pasażera. Poza tym, środkiem do osiągnięcia celu ma być ustanowienie Prokuratury Europejskiej oraz zawarcie z USA umowy o ochronie danych.

 1. W kierunku nowej polityki w dziedzinie migracji. Co rozumie przez to Komisja Europejska? Zdaniem Przewodniczącego Junckera, powstać musi solidarna i spójna polityka migracyjna, bowiem jak wypowiedział się przewodniczący "jest to przede wszystkim obowiązek humanitarny…". Jak stworzyć solidarną i spójną politykę migracyjną? Po pierwsze, należy nadal zwiększać europejską obecność w basenie Morza Śródziemnego. Już obecna, przyczyniła się do uratowania około 120 tysięcy osób i rozbicia szajek przemytniczych. Po drugie, osiągnięciem UE jest zawarcie z Turcją umowy w sprawie relokacji uchodźców przebywających w tureckich obozach. Po trzecie, niezbędne jest utworzenie stałego mechanizmu relokacji. Jakie jeszcze sposoby widzi Komisja Europejska, by osiągnąć omawiany priorytet? Chce podwojenia wysokości funduszu nadzwyczajnego dla państw dotkniętych kryzysem migracyjnym w największym stopniu, z 25 do 50 mln euro. Ponadto, w dziedzinie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, UE chce operacji mającej na celu gromadzenie danych wywiadowczych, a w drugiej fazie - wykrywanie, przechwytywanie i niszczenie statków przemytników.

 1. Silniejsza pozycja na arenie międzynarodowej. Przewodniczący Komisji Europejskiej podkreślił, że „…jeśli chodzi o politykę zagraniczną, potrzebujemy silniejszej Europy. Kryzys na Ukrainie i niepokojąca sytuacja na Bliskim Wschodzie dowiodły, jak ważne jest, by Europa prezentowała spójne stanowisko w stosunkach zewnętrznych”. Działania może podjąć UE, by wzmocnić swoją pozycję na arenie międzynarodowej? Część z nich została już zrealizowana, inne wciąż trwają. Wymienić należy przede wszystkim programy pomocy makrofinansowej dla Ukrainy na łączną kwotę 3,41 mld euro oraz rolę mediatora w rozmowach dotyczących dostaw gazu z Rosji. Ponadto, UE pomogła w zawarciu przełomowych porozumień między Serbią, a Kosowem. Co więcej, Unia brała udział w negocjacjach mających na celu rozwiązanie kryzysu w byłej jugosłowiańskiej republice Macedonii (FYROM). Co jeszcze robi UE, by poprawić swoją pozycję w stosunkach międzynarodowych? Musimy wspomnieć o kluczowej roli w osiągnięciu porozumienia w sprawie pokojowego charakteru irańskiego programu nuklearnego oraz bycie największym darczyńcą na świecie. W samym roku 2014, państwa członkowskie UE przekazały łącznie 58,2 mld euro na pomoc rozwojową dla krajów partnerskich.

 1. "Unia demokratycznych zmian”. O co tutaj chodzi? Najlepiej oddadzą to słowa Przewodniczącego Junckera: "Komisja Europejska pod moim przewodnictwem będzie dążyć do ożywienia szczególnego partnerstwa z Parlamentem Europejskim. [...] Będę również dążyć do zwiększenia przejrzystości, jeśli chodzi o kontakty z zainteresowanymi stronami i lobbystami. [...] Zamierzam również przeprowadzić przegląd obowiązującego prawodawstwa w zakresie zatwierdzania organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO)". A co z konkretnymi działaniami w celu "demokratyzacji" UE? Wymienić należy: szersze konsultacje społeczne (w samym 2015 roku KE zorganizował 36 dialogów obywatelskich w 23 państwach wspólnoty), poprawę jakości nowych aktów prawnych (poprzez weryfikację istniejących zapisów i pogłębioną współpracę między instytucjami odpowiedzialnymi za stanowienie prawa) oraz przejrzystość organizowanych spotkań komisarzy i wyższych urzędników z organizacjami lub osobami samozatrudnionymi. Jakie jeszcze zmiany są realizowane w celu "Unii demokratycznych zmian"? Szczególne partnerstwo z Parlamentem Europejskim, poprzez regularne spotkania członków KE z europarlamentarzystami oraz nowe partnerstwo z parlamentami narodowymi - począwszy od listopada 2014 r. komisarze prawie dwieście razy uczestniczyli w wymianie poglądów z parlamentami narodowymi.

Newsletter

Proszę podać adres e-mail.
Niepoprawny adres e-mail.
Taki adres już istnieje.
Adres został dodany.
Zapisz się

 

 


 Znajdź nas na:

  yttwitterfb

europedirect-infolinia

 ke-polska

pe-bi

eu 2018at

eu

eyoc

europa2020

eutube

kacikdladzieci

eu-bookshop

gk

 

 

 

Ostatnia modyfikacja 18-12-2018.